Paskelbta:
2020.06.04
Dalintis:

.Vakar Prezidentas patvirtino gegužės mėnesį Seime priimtus Darbo kodekso (DK) pakeitimus. Nuo šių metų rugpjūčio įsigaliosiantys pokyčiai svarbūs ir darbdaviams, ir darbuotojams.

Marger advokatas Haroldas Ivanauskas atkreipia dėmesį į svarbiausius pakeitimus:

  • DK 26 str. 1 d. norma, apibrėžianti nediskriminavimo principo turinį, buvo papildyta draudimu diskriminuoti darbuotoją dėl jo sveikatos būklės. Valstybei kovojant su COVID-19 pandemija, buvo priimta visa eilė teisės aktų, suteikiančių darbdaviams galimybes darbuotojams, priskiriamiems prie rizikos grupės darbuotojų, nustatyti kitokias darbo sąlygas, todėl šie darbuotojai ginti savo galimai pažeidžiamas teises galės ir remdamiesi DK 26 str. 1 d. norma;
  • DK 57 str. 7 d. norma, nustatanti įspėjimo terminus atleidžiant darbuotoją darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, buvo papildyta nuostata, kad bendras įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminas yra trigubinamas ir dar vienai socialiai jautriai darbuotojų grupei – nėščioms darbuotojoms;
  • DK 61 str. 1 d. norma, reglamentuojanti darbo sutarties nutraukimo apribojimus su nėščia darbuotoja jos nėštumo laiku ir iki jos kūdikiui sukaks keturi mėnesiai, buvo papildyta nuostata, jog darbo sutartis su tokia darbuotoja gali būti nutraukta ir dar vienu pagrindu – kai teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio pasibaigia darbdavys;
  • DK buvo papildytas 721, kuriame nustatyti kriterijai, taikomi laikinojo įdarbinimo įmonėms, bei nustatyta laikinojo įdarbinimo įmonių įrašymo į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą tvarka;
  • DK 104 str. 2 d. norma, reglamentuojanti išeitinės išmokos mokėjimą iš pareigų atšauktam juridinio asmens vadovui, buvo pakoreguota (patikslinta) nustatant, jog iš pareigų atšauktam vadovui, su kuriuo darbo santykiai truko ilgiau kaip 2 metus, turi būti išmokama vieno mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, išskyrus atvejį, kai vadovo atšaukimą lėmė jo kalti veiksmai;
  • DK 128 str. 5 d. 4 p. norma, reglamentuojanti vieną iš atvejų, kada darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti jam kasmetines atostogas, buvo papildyta nustatant, jog darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti jam kasmetines atostogas ir tuo atveju, kai toks darbuotojo prašymas yra pagrįstas sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie darbuotojo sveikatos būklę. Analogiškai buvo pakeista ir DK 137 str. 1 d. 4 p. norma, reglamentuojanti vieną iš atvejų, kada darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti jam nemokamas atostogas: ši norma taip pat buvo papildyta nuostata, jog darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti jam nemokamas atostogas, jei toks darbuotojo prašymas yra grindžiamas sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie darbuotojo sveikatos būklę;
  • DK 224 str., reglamentuojantis atvejus, kada darbo ginčų komisija priima sprendimą atsisakyti nagrinėti darbuotojo prašymą išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės, buvo papildytas nauja 2 d., nustatančia, jog tokiais atvejais darbo ginčo šalys į darbo ginčų komisijos posėdį gali būti nekviečiamos. Tuo pačiu šiek tiek buvo patikslinta ir pasirengimą darbo ginčų komisijoje nagrinėti darbo ginčą reglamentuojanti DK 225 str. 2 d. norma nustatant, jog atsakovas savo valią dėl ieškovo pareikštų reikalavimų pripažinimo privalo pareikšti arba raštu, arba elektroniniu paštu, pasirašydamas elektroniniu parašu, taip pat naujos redakcijos DK 225 str. 2 d. normoje nustatyta pareiga atsakovui pateikti darbo ginčų komisijos reikalaujamus dokumentus.