Paskelbta:
2020.05.07
Dalintis:

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimai, kurie įtvirtino “žalos be kaltės” modelį. Naujoji tvarka žymiai supaprastina kreipimosi dėl žalos procedūrą ir yra tikimasi, kad naujasis reguliavimas, be kita ko, sumažins visiškai nereikalingą pacientų ir gydymo įstaigų bei medikų priešpriešą.

Iki 2020 m. sausio 1 d. galiojusi įstatymo redakcija numatė, kad atlygintina paciento sveikatai padaryta (turtinė ir neturtinė) žala – tai pakenkimas paciento sveikatai, jo sužalojimas ar mirtis, atsiradę dėl sveikatos priežiūros paslaugas teikusio asmens neteisėtos kaltos veikos.

Toks reguliavimas neretai keldavo įtampą tarp gydymo įstaigų, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmenų ir pacientų bei jų artimųjų, iššaukdavo beprasmes “kaltųjų” paieškas, ilgus ir komplikuotus, įskaitant teisminius, procesus.

Dabartinis reguliavimas numato, kad paciento sveikatai padaryta žala – tai pakenkimas paciento sveikatai, jo sužalojimas ar mirtis. Taigi naujoje įstatymo redakcijoje nebekalbama apie sveikatos priežiūros paslaugas teikusio asmens neteisėtą kaltą veiką.

Teisę į turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą turi pacientas, mirusio paciento išlaikytiniai, taip pat mirusio paciento vaikas, gimęs po jo mirties. Teisę į neturtinės žalos atlyginimą taip pat turi mirusio paciento darbingi tėvai (įtėviai) ir pilnamečiai vaikai (įvaikiai), kuriuos su pacientu siejo ypač artimas ir glaudus ryšys.

Siekiant gauti žalos atlyginimą, reikia ne vėliau kaip per 3 metus nuo dienos, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie žalą, kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Komisija sprendimą dėl reikalaujamos žalos atlyginimo paprastai priima ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.

Žala atlyginama, jeigu Komisija nustato, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas paciento sveikatai yra padaryta žala ir kad tai nėra neišvengiama žala. Svarbu pastebėti, kad jeigu Komisija nustato, jog pacientas tyčia ar dėl didelio neatsargumo prisidėjo prie žalos atsiradimo, žala gali būti neatlyginama arba mažinamas atlygintinos žalos dydis. Komisija atlygintinos žalos dydį nustato vadovaudamasi Vyriausybės patvirtintame Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos apraše nurodytais atlygintinos žalos dydžiais.

Komisija sprendimą atlyginti žalą priima nevertindama asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir ją padariusio sveikatos priežiūros specialisto kaltės.

Žala atlyginama iš Valstybinės ligonių kasos administruojamos sąskaitos, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai atlyginti.

Atlyginus žalą, regreso teisė į žalą padariusį asmenį ir (ar) asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje dirba žalą padaręs asmuo, neįgyjama, išskyrus jei žala padaryta tyčia, taip pat jei žalą padaręs asmuo buvo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotikų ar kitų svaiginamųjų medžiagų.

Marger advokatas Julius Petrulionis